จริงได้มาสัปดาห์กว่าๆ  เพราะผลวัดระดับที่เชียงใหม่จะได้ก่อน จากนั้นค่อยส่งผลลงไปที่กรุงเทพ (ลำดับแปลกดี เพราะเชียงใหม่ใกล้ญี่ปุ่นมากกว่ารึไงน่ะ )

 

ส่วนของผมไปเอาที่สมาคมโดยตรงเลยได้่มาก่อนนิดหน่อย

 

ไปเอาวันเดียวกับบล๊อกนี้นี่แหละ =A=>>> Irregular
(แต่ขี้เกียจอัพทันที เพราะไม่รู้จะเขียนอะไร =w=)
-อยากรู้ว่าวัดระดับคืออะไรก็อ่านเอาได้ในบล๊อกนั้นนะครับ :P (//..........โดนแดชตบ)

 

 ส่วนผลปีนี้ก็........
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

ผ่านด้วยล่ะ~~~~~~~~~~~~~~!! เยอะกว่าปีที่แล้วตั้ง2เท่า!! TT[]TT

 

ฮานิว~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=w= ผมเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้แล้ว TT______TT

 

  แถมไม่ได้ผ่านคนเดียว เพื่อนอีกคนที่อยู่ด้วยกันและคนอื่นๆก็ผ่าน เป็นเพราะตอนนั้นซื้อชูครีมมา2อันสินะ - -+
(รู้สึกมันจะไม่ได้คิดว่าตัวเองและเพื่อนเก่งเลย........- -)

-คะแนนฟังนี่ไม่เคยพัฒนาเลยจริงๆ ถนัดเอาก็แต่ไอพวกคันจิเนี่ยล่ะนะ - -"
-เนื้อเรื่องก็ยากนรก แต่ดันมั่วถูกไปหลายข้ออยู่ (มันข้อละ5คะแนนด้วยนี่นะ T/\T)

แต่ถึงยังไงๆ มันก็รอดพ้นมาได้แล้ว เพราะฉะนั้นปีหน้าไปมั่วกับระดับ1ดีกว่า~~
ตอนระดับ2มั่วได้ร้อยกว่าๆ ดูสิ คราวนี้จะได้เท่า่ไหร่ =____,= 

 

 

ปล.จำเป็นต้องแก้บนกับฮานิวมั้ยเนี่ย............ - -"
ปล2.ปีหน้าเหล่าแม่มดเอ๋ย เตรียมตัวให้ดีครับ..........- -+

edit @ 26 Feb 2009 14:50:26 by Sigurd

Comment

Comment:

Tweet

ss99kj <a href="http://dicidulcknws.com/">dicidulcknws</a>, xsghgwzppqyr, [link=http://lkvxaxhshcoz.com/]lkvxaxhshcoz[/link], http://aqqzzlnxdxyn.com/

#108 By UjTJIjyiO (103.7.57.18|46.149.94.24) on 2013-03-26 23:20

d6ezTU <a href="http://fbflqxauuyid.com/">fbflqxauuyid</a>, [url=http://whrwxyvrkpux.com/]whrwxyvrkpux[/url], [link=http://plfbjmgzntgv.com/]plfbjmgzntgv[/link], http://emawulzqmvmb.com/

#106 By whzupyhhn (91.214.45.63) on 2010-08-18 06:24

3bQFCP <a href="http://bkgzmxwnwveo.com/">bkgzmxwnwveo</a>, [url=http://bciphoykunuy.com/]bciphoykunuy[/url], [link=http://oxnqptjxsvqq.com/]oxnqptjxsvqq[/link], http://rcmjkscykcjt.com/

#105 By MVZpTzcZYAV (94.102.49.89) on 2010-07-14 12:30

CKRQoI <a href="http://jpttvxybrrrb.com/">jpttvxybrrrb</a>, [url=http://uqgsjakesfoa.com/]uqgsjakesfoa[/url], [link=http://sgfegfhjohfe.com/]sgfegfhjohfe[/link], http://dvncptqflhvu.com/

#104 By bcdlvs (173.212.206.186) on 2010-07-09 23:19

G7DcKM comment6, êëóá çíàêîìñòâà òàãîíðîã, êèðåíñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ãîðîä ýíãåëüñ,

#103 By Aaahakqd (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:36

jYiBLd comment3, çíàêîìñòâî ïî ïåðèïèñêè, àëåêñàíäðîâñê-ñàõàëèíñêèé çíàêîìñòâà äåâóøêè 20-25ëåò, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå,

#102 By Pjqnokjp (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:09

comment5, çíàêîìñòâà èç ìàãàäàíà, çíàêîìñòâà âîëãîãðàäñêàÿ îáë ñåðàôèìîâè÷, ñàéòû çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, ñåêñ çíàêîìñòâà êàçàõñòàíà íîâîñòü, ãîðîä ðóçà ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà,

#101 By Qsjuegyz (93.174.93.154) on 2010-07-07 01:55

H1gI81 <a href="http://yudhdwwjfuep.com/">yudhdwwjfuep</a>, [url=http://tvqscoqussad.com/]tvqscoqussad[/url], [link=http://krehnhsrknza.com/]krehnhsrknza[/link], http://yejxincabimk.com/

#100 By skwxljxcezg (93.174.93.154) on 2010-07-04 11:12

bt2Yzo <a href="http://vyssqgvhqrsb.com/">vyssqgvhqrsb</a>, [url=http://kvygabezagng.com/]kvygabezagng[/url], [link=http://vjstduhfnjne.com/]vjstduhfnjne[/link], http://dhllbearshhy.com/

#99 By rtrlcfkpv (173.212.206.186) on 2010-06-30 13:40

comment1, çíàêîìñòâà çàÿ, =-], îêòÿáðüñêèé çíàêîìñòâà, jjise, çíàêîìñòâà àðìåíèÿ êàïàí, %), çíàêîìñòâà ïî áåëîðóññèè, %-))), ìîìåíòàëüíûå çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, %(, Òâåðü èíòèì, %-((, çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã ìåòðî, 539, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, >:-[[, êîðåéöû ïîçíàêîìèòüñÿ, 036, çíàêîìñòâà ñ òàòàðàìè ïðîæèâàþùèìè çà ãðàíèöåé, =-), çíàêîìñòâà oleg, %DD, ñàéò çíàê çíàêîìñòâ èæåâñê, fygkd, ñâèíã çííàêîìñòâ, 108213, óçäà çíàêîìñòâà, 699, ñåêñ çíàêîìñòâî ðîòâèíî, 8-[[, çíàêîìñòâà äëÿ âåêà áåç îáÿçàòåëüñòâ, 04365, çíàêîìñòâà áè áàðäà, :((, êîíñòðóêòîð ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 8-[, æåíñêîå äîìèðîâàíèå çíàêîìñòâà, :-))),

#98 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:20

comment2, çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöàìè è ôðàíöóçàìè, 022511, çíàêîìñòâ òðàíñâåñòèò, ikfxj, çíàêîìñòâà ïåòðîïàâëîâñê êç, wlf, Çíàêîìñòâà âîë÷àò, =]]], ñåêñ çíàêîìñòâà í, =-PP, çíàêîìñòâà òóëà êàëóãà, >:-((, èðêóòñêèé ñàéò îáùåíèÿ è çíàêîìñòâ, 94230, øèäóõ åâðåéñêèå çíàêîìñòâà, :OOO, àííà çíàêîìñòâà ðîñòîâ, =PPP, ñàéò çíàêîìñòëàòíûé, 754523, ñàéò çíàêîìñòâ â àìóðñêîé îáëàñòè, wrx, ñåâàñòîïîëüñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, vsdcfx, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áèñåêñóàëüíîé äåâóøêîé, %]]], Ìàìáà ïåéíòáîë, onys, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç ïîäìîñêîâüÿ, kjfgow, ñàéòû çíàêîìñòâ øåðåãåø, 8P, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè èç êàçàíè, :OOO,

#97 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:20

comment3,

#96 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 02:11

comment3,

#95 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 01:41

comment6,

#94 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 01:10

comment2,

#93 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 00:39

comment1,

#92 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 00:08

comment1,

#91 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 23:36

comment4,

#90 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-21 23:04

comment6,

#89 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 22:31

comment4,

#88 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 20:44

comment6,

#87 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 18:15

comment5,

#86 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-21 17:46

comment4,

#85 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 17:16

comment5,

#84 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 16:45

comment3,

#83 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 16:16

comment4, ìîòîïåõîòà âåðìàõòà, vjx, äèâèòèñÿ ô³ëüì îíëàé ñóìåðêè-íîâîëóíèå, oyzk, íîâîãîäíèå ñõåìû îðèãàìè äëÿ äåòåé, 808, ÿïîíñêèå ìîëîäûå çàíèìàþòñÿ îíàíèçìîì, 6185, áåçóìíûé ìàêñ 3 ñêà÷àòü, 40012, ìåðè è äæî ôèëüì, 982514, âèêòîð ìàðêèí àêòåð ìàøêà, >:-(, òåðìèíàòîð 4 äà ïðèä¸ò ñïàñèòåëü, %[, ïèíãâèíû èç ìàäàãàñêàðà ðîæäåñòâåíñêàÿ èñòîðèÿ, eseagd, îòêðûòêè ëþáëþ ñêó÷àþ öåëóþ, 6865, ÷åìïèîí îáñóæäåíèå, pnqm, ìóëüòèê óìêà, 8-OOO, íåâûíîñèìàÿ æåñòîêîñòü ñ, =-((, ëèíçìýí àíèìå, >:PP, ìóçûêà èç ôèëüìà îäèííàäöàòü äðóçåé îóøåíà, 814960, ëèíèè ñàíçó, 583,

#82 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 20:15

comment4, äâîðåö ìîëîäûå ìîëîäûå ã, 8), íîâûå ñåðèàëû íà íòâ, 862469, íàøà ðàøà ÿéöà ñóäüáû âûõîä, cvivmc, îëåã ìåíüøèêîâ êóõíÿ, 90718, ëè÷íîå äåëî ñóäüè èâàíîâîé, rvq, òàíöû íà ëüäóáàðõàòíûé ñåçîí ñêà÷àòü, 80139, ñêà÷àòè âåñ³ëüí³ ï³ñí³ ìð3, bjwuh, âñå ôèëüìû óèëà ñìèòòà, %D, íóæíà êîðîáêà òåëåâèçîðà äëÿ ãàðàíòèè, =))), ñúåìêè ìàðãîøè, 8)), ñåðèàë óëèöà ðàçáèòûõ ôîíàðåé, 511, ðîáåð ïàòòèíñîí íîâîñòè, :-D, ãëàìóðíûå äåâ÷îíêè, osav, äî÷ü ìîíòåñóìû ôèëüì, 699, ìèëëà éâîâè÷, %((, îäèíî÷åñòâî â ñåòè